BADANIE SPRAWOZDAŃ

Zakres usług

Nasze usługi obejmują:

 • badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanch sprawozdań finansowych,
 • analizy i ekspertyzy z zakresu rachunkowości i finansów,
 • diagnozowanie i opiniowanie stanu rachunkowości,
 • opiniowanie planów połączeń i podziału spółek oraz sprawozdań założycieli dotyczących wkładów niepieniężnych,
 • wydawanie innych opinii wymagających poświadczenia przez biegłego,
 • projektowanie systemów kontroli wewnętrznej,
 • projektowanie polityki rachunkowości, w tym także polityki uwzględniającej zasady MSR/MSSF,
 • doradzanie w sporządzaniu sprawozdań skonsolidowanych.

Potencjał

Mamy wystarczające doświadczenie oraz potencjał wykonawczy, aby badać sprawozdania finansowe:

 • grup kapitałowych obejmujących jednostkę dominującą oraz do 15 jednostek powiązanych,
 • jednostki o rozbudowanej strukturze oddziałów i filii oraz jednorodnej działalności (przedsiębiorstwa wielozakładowe, agencje rządowe, fundusze państwowe),
 • spółki sektora finansowego o małej i średniej wielkości (ubezpieczyciele, leasingodawcy, banki, pośrednicy kredytowi, fundusze inwestycyjne i emerytalne, pośrednicy w sprzedaży ratalnej, windykatorzy długów).

Naszym pracom staramy się nadać charakter partnerski, by dzięki naszym radom i fachowej wiedzy Klient wyniósł ze współpracy z nami jak najwięcej. Możemy podjąć się badania sprawozdania finansowego jednostek z dowolnej branży.

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A.

Wielu naszych Kontrahentów to firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Rozumiejąc to staramy się zapewnić im wszechstronną obsługę, przesuwając jednocześnie ciężar prac związanych z audytem w naszą stronę, tak dalece jak to możliwe.